Obchodní podmínky

všeobecné obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Foto tady a teď se sídlem, Újezd 71, Vodňany 38901, IČ: 08090904 , zapsána v živnostenském rejstříku Městský úřad Vodňany (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“), včetně internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce www.fototadyated.eu (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.5 Kupující bere na vědomí, že prodej zboží a poskytování služeb v internetovém obchodě prodávajícího je určen pouze osobám ve věku 16 let a výše.

KDO JSME A PROČ PO VÁS CHCEME OSOBNÍ ÚDAJE?
Jsme společnost Foto tady a teď s místem podnikání Újezd 71, Vodňany 38901, IČ: 08090904. Zapsána v živnostenském rejstříku Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 Městský úřad Vodňany (dále jen „Foto tady a teď“ nebo „Správce“). Provozujeme internetový obchod na stránkách http://fototadyated.eu
Poskytujeme různé druhy fotoslužeb, prodáváme fotografie, oslovujeme Vás jako naše zákazníky, radíme Vám přes telefon a za těmito účely nám poskytujete určité osobní údaje, které dále zpracováváme. Jsme tedy jejich správcem a máme odpovědnost za jejich ochranu a zabezpečení a za to, že jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy (zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - GDPR).
Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Proto jsme přijali celou řadu technických a organizačních opatření za účelem ochrany a zabezpečení Vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím nebo neoprávněným přístupem.

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT OHLEDNĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Na naši společnost Foto tady a teď se můžete obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a uplatňovat svá práva subjektů údajů, a to písemně na adrese našeho sídla, nebo elektronicky na e-mailové adrese: info@fototadyated.cz .

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S REGISTRACÍ A OBJEDNÁVKOU ZBOŽÍ A FOTOSLUŽEB
Vaše osobní údaje potřebujeme pro uzavření kupní smlouvy a smlouvy o dílo za účelem vyřízení objednávek a případných reklamací. Zboží a služby na našich stránkách www.fototadyated.eu můžete objednat i bez registrace.
Registrace je nutná pro plné využití funkcí editoru fotozakázek (např. ukládání rozpracovaných projektů a nahraných fotografií) a funkcí mého účtu (např. kopírování předchozí objednávky).
Vaši registraci můžete kdykoliv zrušit. Upozorňujeme, že pokud účet zrušíte, budou automaticky a nevratně vymazány i veškeré Vaše uložené fotografie, projekty a historie objednávek. Zrušením účtu přijdete o všechna tato data. Zde také upozorňujeme, že Vaše osobní údaje pak můžeme ještě zpracovávat z důvodu plnění právních povinností dle účetních a daňových zákonů, z důvodu plnění smlouvy, např. v případě reklamace, nebo z důvodu oprávněného zájmu do doby uplynutí promlčecích lhůt nebo při vymáhání pohledávek.

  1. ROZSAH POŽADOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PŘÍPADĚ:
    objednávky fotoslužeb či zboží přes náš web: jméno, příjmení, adresa, telefon a email. Pokud budete objednávat jako podnikatelé, potřebujeme ještě IČO, DIČ, obchodní firmu a sídlo.


NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH POUŽÍVÁME COOKIES. CO JSOU A K ČEMU SLOUŽÍ?
Naše stránky používají cookies, které Vám mohou ulehčit další použití našich internetových služeb. Tyto údaje používáme výhradně ke statistickým účelům a zaručujeme Vaši naprostou anonymitu. Pro zablokování cookies vyberte ve svém internetovém prohlížeči příslušnou volbu (nejčastěji v záložce Nastavení -> Soukromí).

JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?
Jsme oprávněni uchovávat Vaše osobní údaje po dobu 5 let, poté jsou Vaše osobní údaje zlikvidovány. Některé osobní údaje jsou uchovávány také na základě zákonných archivačních povinností, zejména dle daňových a účetních předpisů, kde je lhůta 10 let. Údaje spojené s registrací účtu do doby zrušení registrace.

KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM?
V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány firmou Foto tady a teď a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s Foto tady a teď.

A CO PLATEBNÍ BRÁNY?
Pokud využijete při placení objednávky (přes internet) platební formulář (Visa, Mastercard), zadáváte platební údaje přímo tomuto poskytovateli a nikoliv nám. Přenosy a přesměrování jsou řádně zabezpečeny bezpečnostní certifikací SSL.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ?
Pokud jste nám poskytli své osobní údaje, máte vůči nám následující práva:
právo odvolat kdykoliv výslovně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů (u marketingových a obchodních sdělení);
právo na přístup k Vašim osobním údajům (můžete požádat o přesné informace, jak jsou Vaše údaje zpracovávány);
právo na opravu osobních údajů (jejich aktualizaci či opravu);
právo na výmaz osobních údajů (za předpokladu, že neexistuje žádný jiný právní důvod k jejich zpracování);
právo na omezení zpracování osobních údajů (např. v případě protiprávnosti zpracování můžeme přestat částečně zpracovávat Vaše údaje nebo k nim omezit přístup);
právo na přenositelnost osobních údajů (je-li to technicky možné, předáme Vaše osobní údaje v určitém formátu jinému správci);
Vedle toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailová adresa: posta@uoou.cz.

Tato informace může být průběžně aktualizována, poslední aktualizace proběhla dne 19.11. 2021

Platby online